Page 10 - LJC Ivrit
P. 10


א ן ק ו ר ה ח ו ר י א מ


ה צ י ו ו י ה א ם ו פ ו ל י ט י ק א י ם ׃ ח ו ק ר י ם ע ו ס ק י ם ב ה ש א ח ת ס ו ג י ה ר ק מ ע י ו ת . נ ז כ י ר ש ח ד ֿ מ
ד ת ם א ת ב ו ש ל י ט ו ל ה ה ע ו ל ם א ת ו ל כ ב ו ש ל נ ס ו ת ה מ ו ס ל מ י ם א ת ה נ י ע ש ה ו א ה א ס ל א מ י
4
ח ב ר ת י י ם ֿ כ ל כ ל י י ם . א ו ת ר ב ו ת י י ם , פ ו ל י ט י י ם ב ג ו ר מ י ם נ ע ו צ ה ז א ת א י פ ה ש ש א ו ו א מ ו נ ת ם
ה ט י ע ו נ י ם ה א ס ל א מ י ת , ו ה צ ג ת ב ה ש ב מ ח ה ר ו ו ח י ם ב מ ו ש ג י ם ש ת מ ש ל ה ת ד ל נ ש ב ס פ ר
ע ל י ו . ה מ ק ו ב ל י ם ב מ ו ש ג י ם ש י מ ו ש ת ו ך ת ת ק י י ם מ ו ל ו
ה ח ד ש ד ר ך ב א מ צ ע ו ת ה ק ו ר א ן . ס פ ר ע ל כ ו ל ל ב מ ח ק ר ח י ד ו ש מ ה ו ו ה ה נ ו כ ח י ה ס פ ר
י צ י ר ת ע ל ח ד ש א ו ר פ ו ך ל ש כ ד י ב ו ‐ י ה י ה מ ה פ כ נ י ת ל ו מ ר ש ל א ב ק ר י א ת ו ‐ ו מ ק ו ר י ת
ב פ ר ט . ש ל ו ה ב ס י ס י י ם ו כ ת ב י ‐ ה ק ו ד ש ב כ ל ל ה א ס ל א ם
ה ש ק פ ו ל מ ו ס ע ל ר ו מ ז ג ם ה י ה ד ו ת , ו ה ו א א ת ל ה ב י ן ו ל פ ר ש כ י צ ד ה ג י ש ל ק ו ר א ן י ש
ג י ר ו ש ל א ח ר פ ס ק ה ו ו י כ ו ח מ ד י נ ה . ה ע י ר ל ב י ן י ה ו ד י מ ו ח מ ד ב י ן ב ע נ י י ן ז ה ה ת נ ה ל ש
ה מ ח ק ר ב ס פ ר ו ת ב ע נ י י ן ז ה . ג ם פ ו מ ב י י ם ע י מ ו ת י ם ה ת ק י י מ ו ע ו ד מ ה ע י ר , ו מ א ז ל א ה י ה ו ד י ם
ה ק ו ר א ן ק פ ת ש ה א ם ל ב ר ר ת ד ל ת ו ם . א נ ח נ ו נ ש ז ו ע ד ה ה ד י ו ן ב פ ר ש מ ו צ ה ל א ה ה י ס ט ו ר י ת
ה ה י ס ט ו ר י ת . ה מ צ י א ו ת ו א ת ה י ה ד ו ת ע ק ר ו נ ו ת א ת נ כ ו נ ה ב צ ו ר ה ת ו א מ ת
ב ב ר י ת ו ח ל ק ם ב מ ק ר א מ ק ו ר ן ח ל ק ם ש ה ק ו ר א ן , ש ל ט ע נ ו ת י ו ע י ק ר י א ת ה ס פ ר י ש ו ו ה
ש ו ו א ה ה ה ב א מ צ ע ו ת ו ה ת ל מ ו ד י י ם . ה ת נ ״ כ י י ם ו מ ק ו ר ו ת י ה ה י ה ד ו ת ש ל ל א ל ה ה , ה ח ד ש
א ת ה א ס ל א ם ‐ י ה ד ו ת , ו ל ה ב י ן ש ל י ח ס י ה ה י ס ט ו ר י י ם ל ש ו ר ש י ם ל ר ד ת ה ק ו ר א ל מ ק ו ר י ו כ ל
ה ת י כ ו ן . ב מ ז ר ח ה פ ו ל י ט י ה ס כ ס ו ך ש ל ה ת נ ה ל ו ת ו


* * *
6 5
ב ע ר ב י ת ׳ א י א ת ׳ . ל פ ס ו ק י ם , ה נ ק ר א י ם פ ר ק נ ח ל ק ׳ ס ו ר ו ת ׳ , פ ר ק י ם . כ ל 114 מ כ י ל ה ק ו ר א ן
ד , מ צ ו י ן ׃ ה ד , פ ס ו ק פ ר ק ה פ ס ו ק . ל ד ו ג מ ה ׃ ה פ ר ק ו מ ס פ ר מ ס פ ר א ת מ צ י י נ י ם א נ ו ב ס פ ר נ ו
‐ נ צ י י ן ז א ת פ ס ו ק י א ע ד ה מ פ ס ו ק ג , פ ר ק ל ד ו ג מ ה ׃ ‐ פ ס ו ק י ם כ מ ה מ צ ו י נ י ם ש ר ה . כ א
א י ר ו פ י ו ת מ ה ד ו ר ו ת ב י ן ה פ ס ו ק י ם ב ס פ ר ו ר י ק ט נ י ם ה ב ד ל י ם ש י ש כ י ו ו ן ה ‐ י א . ג , כ ך ׃
ז ה ס פ ר ש ל א ח ר י ו . א ו ש ל פ נ י ו פ ס ו ק י ם ב כ מ ה ה מ ק ו ר א ת ש ל ח פ י ש ל ע ת י ם ו מ ז ר ח י ו ת ,
7
א ו ר י ר ו ב י ן . ש ל ה ע ב ר י ב ת ר ג ו מ ו ש י מ ו ש כ ל ל ב ד ר ך ה ע ו ש
______
M.A. Shaban, Islamic History: A New א צ ל ׃ ה ד י ו ן א ת ב ע י ק ר ר א ו ז ה פ ו ל מ ו ס ל ג ב י 4 .
Interpretation, Cambridge: 1971.
ה א ר מ י ׳ צ ו ר ת א ׳ . ר א ו ב מ ו נ ח ה ע ב ר י ת ׳ ש ו ר ה ׳ , ו א ח ר י ם ב מ י ל ה ל מ ו ש ג ז ה ה מ ק ו ר א ת ה ר ו א י ם 5 . י ש
) ע ו ר כ ת ( , פ ר ק י ם ח ׳ ל צ ר ו ס ‐ י פ ה ב א ס ל א ם ״ , ב ת ו ך ׃ ה י ס ו ד ל צ ר ו ס ‐ י פ ה , ״ ה ק ו ר א ן ו מ צ ו ו ת ח ו ה
. 82 ש כ ״ ז , ע מ ׳ ת פ י ם , ר ש ת ל ‐ א ב י ב ׃ ו ה א ס ל א ם , ה ע ר ב י ם ב ת ו ל ד ו ת
א ו ׳ נ ס י ם ׳ . א ׳ ו ת ו ת ׳ מ ה ב י ט ו י ׳ א ו ת י ו ת ׳ , 6 . נ ג ז ר
. 2005 ת ל ‐ א ב י ב , א ו נ י ב ר ס י ט ת ת ל ‐ א ב י ב ׃ ה ק ו ר א ן , ו מ ת ר ג ם ( , א ׳ ר ו ב י ן ) ע ו ר ך 7 .

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15