Page 13 - LJC Ivrit
P. 13


א ק פ ר


ג י י ס ו ד מ ו ש
ב ח צ י ח י ש מ ו ח מ ד , ע ל ֿ י ד י ה נ ו צ ר י ם ( ) ל ס פ י ר ה ב י ע י ת ש ה ה מ א ה ב ת ח י ל ת נ ו ס ד ה א ס ל א ם
ה מ ו ס ל מ י ו ת , ה מ ס ו ר ו ת ש ל ל א ל ה מ ח ו ץ ה י ס ט ו ר י י ם מ ק ו ר ו ת א י ן ש כ מ ע ט ה א י ה ע ר ב י . כ י ו ו ן
ע ל ֿ פ י ה ם . ק צ ר ה ס ק י ר ה ל ת ת כ ן נ נ ס ה ע ל
ב ע י ר 632 ש נ ת ב מ כ ה , ו נ פ ט ר ב ע י ר ה נ ו צ ר י ם ל ס פ י ר ת 570 ש נ ת ב ב ע ר ך נ ו ל ד מ ו ח מ ד
א ל י ו ה מ ו ס ל מ י ת נ ת ג ל ה ב ע נ י י נ י ד ת . ל פ י ה מ ס ו ר ת ב ה ר ה ו ר י ם מ ד י נ ה . ב ה י ו ת ו צ ע י ר , ה ת ע ס ק
ע ב ו ד ת א ת ש י פ ס י ק ו מ כ ה ל ע ר ב י י ל נ א ו ם ע ל י ו ו צ י ו ו ה ג ב ר י א ל ה מ ל א ך מ ס ו י ם ב ז מ ן
ש י ה ם . ו מ ע ד ר כ י ה ם א ת ו י י ט י ב ו ב א ל ו ק י ם ש י א מ י נ ו ה א ל י ל י ם ,
ה ת ו ר ה ה , ו ש ש מ ע ל ֿ י ד י י ש ר א ל ל ע ם ה ת ו ר ה א ת ה ו ר י ד א ל ו ק י ם ש ה א מ י ן מ ו ח מ ד
ם מ ע ו ב ק ו ל ו י ע נ י ש ל א י ש א ם ש ה ע ר ב י ם , ע ל ל א י י ם ב ס י פ ו ר י ה ש ת מ ש ה א צ ל ם . ה ו א כ ת ו ב ה
ו ע מ ו ר ה . א נ ש י ס ד ו ם ה מ ב ו ל ו א ת א נ ש י ד ו ר א ת ה ק ו ד מ י ם ב ד ו ר ו ת ה ע נ י ש ש א ל ו ק י ם , כ מ ו
א ו ז נ ם , ו י ש ה ט ו ל א א נ ש י ה ע י ר ש ו מ ע י ם . ר ו ב ש ל ק ט ן נ ת ל ק ט ו ס ב י ב ו ק ה ל ל א ט ֿ ל א ט
ש נ ת ב מ ו ח מ ד ח י י ו , ב ר ח א ת ה ת נ כ ל ו ל ו ו ס י כ נ ו ד ב ר י ו ו ה ת נ ג ד ו ל ו . כ ש ע ל ה ת ל ו צ צ ו ש ג ם
ה י ת ה מ ד י נ ה . ה ע י ר ז א ת ב ו ב ע י ר מ ו ש א ת מ כ ה , ו ק ב ע מ ו ל ד ת ו מ ע י ר ש ו מ ע י ו ק ה ל ע ם 622
ב ו א ו ב ת ח י ל ת ל ע ר ב י ם . ד ת ד ב ר י ל ד ר ו ש ם ש ש י ך ה מ ה ו א ו ב י ה ו ד י ם . ב ע ר ב י ם ב ת מ י ו ש
ש ל י ח ו ת ו , ו נ י ה ל ד ר ש ו ת י ו ו א מ י ת ת ב צ ד ק ת מ ד י נ ה ה ע י ר ש ל ה י ה ו ד י ם א ת ג ם ל ש כ נ ע נ י ס ה
ד ב ר י ו ו ד ח ו ה ו . א ת מ ד י נ ה ק י ב ל ו י ה ו ד י ל א ע נ י י נ י ד ת . ל צ ע ר ו ו ע ל ז ה ע ל ו י כ ו ח י ם א ת ם
ב ט י ם ש ש נ י ב כ ו ח ׃ ש ת מ ש ל ה ה ת ח י ל ג ד ל , מ ד י נ ה ב ע י ר ה ע ר ב י ם ש ו מ ע י ו ק ה ל ש א ח ר י
נ ה ר ג ו , ו א י ל ו נ ש י ה ם ה מ ב ו ג ר י ם א נ ש י ו ש כ ל ה י ה ש ל י ש י ה ב ט ש ה ג ו ר ש ו , ו ג ו ר ל י ה ו ד י ם
ג ם נ י ה ל ה ו א מ ו ח מ ד . ל ח ס י ד י ו ל ע ב ד י ם פ ח ו ת ל ש ל פ י ל ג ש י ם , ל נ ש י ם , נ ל ק ח ו ו י ל ד י ה ם
מ ו ל ד ת ו מ כ ה . ע י ר א ת ש כ ב 630 ש נ ת ב ש ה ס כ י מ ו א ת ו , ע ד ש ל א ע ר ב י ם ע ם מ ז ו י נ י ם ס כ ס ו כ י ם
ה , א ח ר י ה י ה ד ו ת ח ד ש ד ת ל ע ו ל ם מ ו ח מ ד נ ב י א ו ה ב י א ה י ה ה מ ו ס ל מ י ת ל פ י ה פ י ל ו ס ו פ י ה
ה ת ו ר ה א ת ל י ה ו ד י ם נ ת ן א ל ו ק י ם ש מ ו ח מ ד ה א מ י ן ה ק ו ר א ן , מ ס פ ר ה נ ר א ה , ו ה נ צ ר ו ת . ל פ י
א ל ו ק י ם ל ה ם ש ל ח ה ת נ ה ג ו כ ר א ו י , ו ע ל ֿ כ ן ל א מ ר ב י ת ם מ צ ו ו ת י ה , א ב ל ש י ת נ ה ג ו ל פ י כ ד י
ב ק ו ל ו מ ע ו ש י ש ר א ל ב ע ם ה צ ד י ק י ם ש ו ב ה . ב ת ה י ה ו ד י ם א ת ש י ח ז י ר ה נ ו צ ר י , כ ד י י ש ו א ת

13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18