Page 14 - LJC Ivrit
P. 14


א ן ק ו ר ה ח ו ר י א מ


ה נ ו צ ר י ת . ה א ו ו נ ג ל י ו ן ו ה ד ת א ת ל ה ם נ ת ן ש ל י ש ו , ו א ל ו ק י ם
ז ר ה . ג ם ב ע ב ו ד ה ט ו ע י ם ה ם מ י ו ח ד , ש ל י ח א ל ו ק י ם ש ל ח ל א ע ו ד ש ל ע ר ב י ם כ י ו ו ן
ד ב ר ‐ א ל ו ה י ם ה ו א ש י ש ו ה א מ י נ ו ד ת ם , כ י א ת ה י ט ב מ ר ו ש ה י ה ו ד י ם , ל א ה נ ו צ ר י ם , כ מ ו
מ ו ח מ ד א ת א ל ו ק י ם ש ל ח כ ן ו צ ד י ק . ע ל ש ר ו ד ם , נ ב י א ב ב ן ֿ א ד ם ר ק ה י ה א י נ ו נ כ ו ן , כ י ש
ה א ח ר ו נ ה , ה א ס ל א ם . ה ד ת ה א ח ר ו ן , ו ד ת ו ה י א ה נ ב י א ל מ ו ט ב . ה ו א , מ ו ח מ ד , י ה י ה ל ה ח ז י ר ם
ו ב נ צ ר ו ת , ו ע ו ד ב י ה ד ו ת ש נ מ צ א י ם ו מ צ ו ו ת א מ ו נ ה ש ל ה ר ב ה י ס ו ד ו ת ע ל ח ו ז ר ת ה ז א ת ה ד ת
ח ו ב ר ו מ ד ב ר י ו ח ל ק ל ו ק ט ו נ א ו מ י ו . מ ו ח מ ד מ ו ת מ י ו ח ד י ם . א ח ר י ד ב ר י ם נ ת ו ו ס פ ו ל מ ו ח מ ד
ב ע ל ֿ מ ד ב ר י ו נ מ ס ר ב מ ו ח מ ד ; ו ח ל ק ה מ א מ י נ י ם ש ל ה ב ס י ס ה ק ו ר א ן , ס פ ר ס פ ר , ה ו א ב ת ו ך
ס פ ר י ה ם ‐ ח ו ב ר ו ל ס פ ר י ם מ ו ת ו א ח ר י ש נ ה מ א ת י י ם ש ך ח ב ר י ו ו ת ל מ י ד י ו , ו ב מ ע ל ֿ י ד י פ ה
ה ח ד י ת ׳ .
מ ק ו ד ש י ם ש ה כ ת ב י ם ו ע ל ה י ה ד ו ת ש ל ה ק ו ד ש כ ת ב י ע ל מ י ו ס ד ת ה א ס ל א ם ש ד ת כ י ו ו ן
ה נ צ ר ו ת . ו כ ת ב י ה י ה ד ו ת כ ת ב י ש ל ק צ ר ה ס ק י ר ה ס פ ר נ ו ש י ת ב ר א ל נ צ ר ו ת , נ צ י ג


ד ו ת ה י ה
ע י ק ר י ה נ מ צ א י ם ו ב ה ם ו ה ת ל מ ו ד , ה ת נ ״ ך ה ם ה י ה ד ו ת ש ל ה מ כ ו נ נ י ם ה ק ו ד ש כ ת ב י
ה נ ב י א י ם ס פ ר י א ת ו כ ן 8 ש ׳ , ׳ ח ו מ ג ם ש נ ק ר א ת ה ת ו ר ה , א ת כ ו ל ל ה ת נ ״ ך ו י ס ו ד ו ת י ה .
ה ע ו ל ם ב ר י א ת ב ס י פ ו ר פ ו ת ח ל י ה ד ו ת , ב י ו ת ר ה מ ק ו ד ש ה ס פ ר ש , ה ח ו מ ו ה כ ת ו ב י ם , נ ״ ך .
, 2 ש נ ה 500 כ ֿ ‐ ל א ר ץ ֿ י ש ר א ל י ש ר א ל ע ם ש ל כ נ י ס ת ו ט ר ם ה ש מ ש ל ב פ ט י ר ת ו ו מ ס ת י י ם
9
ש ו ן . ה ר א ה א ד ם ב ר י א ת א ח ר
ש י ת ב ר א ה ד ן ע , ס פ ר י ה ו ש ה ו א ב ה ם ש ש ו ן ה ר א ה נ ב י א י ם . ס פ ר י ב א י ם ש ה ח ו מ א ח ר
ו ע ו ד מ ל כ י ם מ ו א ל , ש ש ו פ ט י ם , ס פ ר ב א י ם א ח ר י ו י ש ר א ל . ב א ר ץ ה י ה ו ד י ם ב ו ת ה ה ת י י ש
ב י ת ב נ י י ן ה , ע ם ש מ ת ק ו פ ת ל א ח ר ש נ ה 900 נ ח ת מ ו כ ‐ ו ה כ ת ו ב י ם ה נ ב י א י ם א ח ר י ם . ס פ ר י
11 10
ס פ ר י ם , 24 כ ל ו ל י ם י ח ד ב ת נ ״ ך ה ג ד ו ל ה . ה ס ו פ ר ו א נ ש י כ נ ס ת ש נ י ב י מ י ע ז ר א ה ה מ ק ד ש
ב כ ת ב ׳ . ש ׳ ת ו ר ה מ כ ו נ י ם ו ה ם
ש נ ה ה מ ה ג מ ר א . ו א ת ש נ ה ה מ א ת ש כ ו ל ל י ם ה ת ל מ ו ד , ס פ ר י ע ל ג ם מ ס ת מ כ ת ה י ה ד ו ת
ש נ י מ ק ו מ ו ת ׃ ב ש נ י . ה ג מ ר א נ כ ת ב ה ה ה מ ק ד ש ח ו ר ב ן ב י ת ל א ח ר ש נ ה כ מ א ה ב ט ב ר י ה נ כ ת ב ה
ש נ ה , נ ק ר א ת ה מ ל א ח ר ש נ ה י ש ר א ל , כ מ א ה ב א ר ץ ש נ כ ת ב ה ה ג מ ר א ו ב ב ב ל . ב א ר ץ ֿ י ש ר א ל

______
מ ו ת , ו י ק ר א , ב מ ד ב ר , ד ב ר י ם . ש ש י ת , ב ר א ה ׃ ש ל מ ה מ י ו ח ס י ם ה ס פ ר י ם ת ש ח מ 8 . ו ה ם
ה נ ו צ ר י ם . ס פ י ר ת ל פ נ י ש נ ה , 1 300 9 . כ ֿ
ח ל פ ת א ו כ ן ב ת ל מ ו ד ר ב י י ו ס י ב ן ש ל ע ו ל ם ס ד ר ב ס פ ר מ ו ב א ח כ מ י ה ת ל מ ו ד ‐ ש ל ב ו נ ם ש . ל פ י ח 10
ה נ ו צ ר י ם . ס פ י ר ת ל פ נ י ש נ ה 350 ש נ י כ ֿ ה ה מ ק ד ש ב י ת ט , ב , נ ב נ ה ז ר ה ע ב ו ד ה
א . ט ו , ב ת ר א ב ב א ת ל מ ו ד 11 . ר א ו

14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19