Page 7 - LJC Ivrit
P. 7


114 א ן ? ק ו ר ה ב ע י נ י צ ד י ק ה ו א י ה ו ד י א י ז ה
115 ט ן ? ש ה מ ע ה מ ו ט א מ נ ב ה נ ב י א
116 ה ׳ ם ש ב ד ב ר י ם ל ב ד ו ת א ט ח ה
117 ע ד י ם מ י ל י ו נ י א ו ד ח א ע ֵ ד
119 נ ס י ם ח ו ל ל מ א ל ש מ י מ ג ם ל ל ה א ר מ ו ס ת א מ ו ע ש ל י ש
120 ם ׳ ה ב ר א ת ׳ ד ת א ץ מ א מ ד מ מ ו ח
121 ם ה ב ר א ל ש ת ו ת ד ת י ש ל ש ק י ו מ ן ע ל א י נ ו י ו ד ע ד מ מ ו ח
123 ה נ ב י א י ם ׳ ם ‐ ׳ ח ו ת ד מ מ ו ח
125 ש י ח ? מ ה ה ו א י ש ו ם א ה
126 נ ב י א ? ה ו א ד מ מ ו ח ם א ה
129 נ ב י א ? ד מ מ ו ח ש ל ה ו כ י ח ה ר ו צ א ן ק ו ר ה ם א ה
130 א ן ק ו ר ה ת מ ו פ
131 ד ? מ מ ו ח ל ל ג ב ר י א ך א ל מ ה פ ו נ ה ם א ה


135 ה ש ד ח ת ד ל ש ה ז ר י ע ה ׳ ׃ ק פ ר
135 ם ? ד ל ב ן ‐ א ל ו ה ו ת א ס מ י י ח ה מ י
137 ר ? ש כ ד מ מ ו ח ל מ י ם ל מ ו ס ה ס ס ו ל , ו י ח פ ם ל ר ב נ י ה ה י ה ו ד י ם ס י ח ם א ה
140 כ ד י ן א ל ש צ י ב ו ר י ף ס ב כ ש י מ ו ש
141 ל נ ו צ ר י ם ה י ה ו ד י ם ב י ן פ ו ט ש ל ל ה ׳ מ נ י ח ד מ מ ו ח
141 ד מ מ ו ח ל פ י ם ל א י ס ב ר ו ו ק ו ת ה א נ ו ש
143 ת ב ש ה ת א ח ל ל י ם מ ה י ה ו ד י ם כ י ט ו ע ן ד מ מ ו ח
145 י ש ו ם א ר י ם ו מ ה י ה ו ד י ם
146 ל א ר מ י י ש כ ח ר ש א מ ר י ו ת ע ו נ ש י ם ב ע נ י י נ י ב י ן מ ה ו א ש ב ח ו ש ד מ מ ו ח
148 ד ו ת ב י ה מ ו ו ת ה פ נ י ע ל ח י י ם ה ק י ד ו ש ת א מ ג נ ה ד מ מ ו ח
151 מ ו ד ל ת ו ה ת נ ״ ך ה מ ן א ו ב ש ר י ב י ת ת ק י ח ל א י ס ו ר
153 מ י נ י ם ? א מ א י נ ם ש מ ל ג ז ו ל א י ס ו ר י ש ם א ה
156 א ן ד מ ל ר ר ש ק ס י נ י ו ה ר ה ב ה ש מ ל ש צ ו ם ה
158 ה כ ו מ ל י ם י ר ו ש


163 ד ו ת ה י ה מ ו ל ם ל א ס א ה ו ׳ ׃ ק פ ר
163 ה ע ל י ו נ ה ? ת ד ה ‐ ם א ל ס א ה
165 ד ו ת ? ה י ה ע ל מ ם א ל ס א ה
169 א ן ק ו ר ד א ל י ב א ר , ה י ש ב ד ר ך ה ו ל ך א ל ל א ר י ש ם ע
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12