Page 6 - LJC Ivrit
P. 6


49 ה ל י ל ה ע ס א ן ו מ ק ו ר ה ת ה ו ר ד
49 ב ר ו ר ׳ ה ב ת כ ׳ ה ת א מ ו ר י ד י ם כ י ם ׳ א ל ה ׳ מ
51 ה ׳ א ו ת ו ת ׳ ת א ה א ק י צ ו ן ׳ ו ר ה ס ג ד ל ׳ מ ע ש נ ס ה ׳ ע ב ד ׳
54 ו ה ע ב ד ב ר ח ה
55 א ן ׳ ? ב ׳ ק ו ר ש נ ו ג ע י ם ה ו ר י ם ׳ ט ה ס ו פ ר י ם ׳ ה ם ה מ י
56 ה י ה ו ד י ם ? ב י ד א ו כ י ם א ל מ ב י ד א ן ׃ ק ו ר ה א צ מ י נ מ ב י ד
58 ד ? מ מ ו ח ל ש מ ו ר ו מ י ה ו


65 ר כ ו מ ל ש מ י ד ו ל ת ד י נ ה , מ ב ד מ מ ו ח ג ׳ ׃ ק פ ר
65 ד י נ ה מ ב ד מ מ ו ח צ ל א ח ו ל ל ו ת ה ש מ ו ר ו ת ת ו ה ש י נ ו י י ם ה
66 ד י נ ה מ י ה ו ד י ל ש ם ש י ה ע מ ת א ה ק ח מ ד מ מ ו ח
67 ד ו ת ל י ה ד מ מ ו ח ר ב ו ת ק ת ה מ ש י ם ח ו ש ד י נ ה מ י ה ו ד י
70 כ י ל ה א א י ס ו ר י ה מ כ ת י ר ה ה נ ו צ ר י ש י ש ו ט ו ע ן ד מ מ ו ח
71 ע ן י ש ו מ ל ט י ף מ ד מ מ ו ח
73 ע י ם ש ר ה י ו ש פ נ י מ כ ל י ם א מ ר ו ס נ א ל י ה ו ד י ם ש ב ח ו ש ד מ מ ו ח
74 א ו ו נ ג ל י ו ן ה ד ב ר י מ ת י ק ע מ א ן ק ו ר ה
76 ה נ ו צ ר י י ש ו
79 א ן ק ו ר ה ל פ י ו י ש ו מ ו ד ל ת ה ל פ י י ש ו
83 ר ו י ש ו ו מ ו ס
86 ש י ש ר ת מ א ו ל ו ס פ א ו ל , ש
91 ד ו ת ה י ה ר ו ג נ ג ד ט ק ד ב ר י א ו ו נ ג ל י ו ן ה מ ן ת י ק ע מ א ן ק ו ר ה
93 ם מ ל ע צ ק ר ה ע ד ן ג ן ת א ש י ם ק ב מ ו נ ו צ ר י ם י ה ו ד י ם ד ׃ מ מ ו ח ע נ ת ט
93 ע ד ן ? ל ג ן י ִ כ נ ס ו א ו מ ו ת ה ש ר ו צ י ם א ל ה י ה ו ד י ם ם א ה
97 ק ח ו י צ ל א ע מ י ש ת ש ל פ ר א ן ק ו ר ה ס ו ת ת י י ח ה


103 ל נ ב י א פ ך נ ה ד מ מ ו ח ד ׳ ׃ ק פ ר
103 נ ב י א ה ו א כ י ק נ ה ס מ ל מ ג י ע ד מ מ ו ח
104 נ ב י א ה ו א ם א ל ה א ש ב ד י נ ה מ י ה ו ד י ם ע ד מ מ ו ח ל ש ו י כ ו ח ו
106 ש ח ו מ ב ה ת ו ר ת ן מ ל ש ת י א ו ר ו
109 ס י נ י ר ה ב ה ת ו ר ת ן מ כ ד מ ע מ ה , ו א י ן ש מ כ א י ן נ ב י א
110 ם ע ו ל ל ד ו ר ו ת ה ן ש מ ו ת כ נ י ת נ ו ה ת ו ר ה צ ו ו ת מ
111 ת מ א נ ב י א ל ש ד ו מ ע כ ו ח ו ו מ
113 ס ו פ י ת ה ה ס ה ג ר א י נ נ ה ה ש מ ת ת ו ר ת ס ש ג ר ב ח ו ש ד מ מ ו ח
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11