Page 2 - LJC Ivrit
P. 2
ם ה ב ר א ב ן ק ח י צ ד ע י ת ׃ מ ה ע ר י כ
ר ג א י ש ב י א ש ו נ י ת ׃ ל ה ע ר י כ


ל א ו ר ה א ה ו צ ב י ת ‐ ״ פ ר י ם ס מ ״ ד פ י ם
©
ב ר ח מ ל מ ו ר ו ת ש ה ז כ ו י ו ת כ ל


ש ו ם ב מ נ ו מ ע י ם ט ק א ו ז ה פ ר ס ס ן ח א ל א ו ר ג ם , ל ה פ י ץ ת ל י ט , ל ק ם , ל ה כ פ ל , ל צ ל ש ת י ק , ל ל ה ע א י ן
ת ( . ר ח א א ו ר ו נ י ת ט ק ל א ט י ת , א ו פ כ נ י ת , ) מ ה י א ש ה צ ו ר
ב ת ב כ ת ש פ ו ר מ ש ו ת ב ר א ל א ט ח ל ה ב ס ו ר א ז ה פ ר ס ב כ ל ו ל ה ר ח ו מ ב ה ו א ש ס ו ג כ ל מ ר י ח ס מ ש י מ ו ש
ב ר . ח מ ה מ ן
ISBN 978 ‐ 965 ‐ 91641 3 ‐ 0 ‐ ת ״ ב ׃ ס מhaibarzeev@yahoo.ca
www.hai-bar-zeev.com

״ ע ש ת ה ל א ר ב י ש ס נ ד פ
   1   2   3   4   5   6   7