Page 5 - LJC Ivrit
P. 5
ע נ י י נ י ם ה ת ו כ ן


9 ה מ ד ק ה


13 ג י י ס ו ד מ ו ש א ׃ ק פ ר
14 ד ו ת ה י ה
15 ה נ צ ר ו ת
16 ם א ל ס א ה
17 א ן ק ו ר ב מ ו פ י ע ו ת ה ה ת ו ר ה מ ן א ו ת מ ו ב
19 ד ו ת ב י ה ש ל ה א ת א מ ו ת ת ו א א ן ק ו ר ב ס י ס י ת ב ה מ ו נ ה א ה י ס ו ד ו ת
19 א ן ק ו ר ה צ ו ו ת מ
20 ד מ מ ו ח מ י ה ו
21 א ן ק ו ר ה ה י ו ו צ ר ו ת ב ש ו נ י י ם א ר ה ל י כ י ם ת
22 ח ׳ ל י ף ה
23 א ן ק ו ר ל ה ת ו ג י ש מ י ת ל מ ו ס ה ס י ה ת ו ד ו ק א ו ר ה


27 י ה ו ד י ל ר ב ס ו ר מ מ י ד ל ת ‐ ה כ מ ב ד מ מ ו ח ב ׃ ק פ ר
27 ה ש מ ל ש נ י ת נ ה ה ת ו ר ה ע נ י י נ י ת א ש ד ו ר ד מ מ ו ח
28 ד ? מ מ ו ח ל ש ב פ י ו א ן ׳ ק ו ר ׳ ה ה ו א ה מ
33 ו ה י ו מ ן פ ר ס ה
33 ה מ ו ר ה
34 ו מ ו ר ו ד מ מ ו ח
35 פ ל ל ת ל ה ד י ם ל ו מ ב ר י ו ו ח ד מ מ ו ח
38 ב ר ב י ם ש ד ו ר ד מ מ ו ח
41 ד ב ר י ו ת א ת מ א ל כ ד י ם ר ב נ י ה ו ע ל ה י ה ו ד י ם ע ל ך ס ו מ ד מ מ ו ח
42 ה ת ו ר ה ס י פ ו ר י ב ו ש ב ע ר ב י ת פ ר ס ת ת י ב כ י ו ז ם ה מ ו ר ה
44 ס י נ י ר ה ב ל א ר י ש ם ל ע ה ת ו ר ה נ י ת נ ה א י ך ר ב ו מ ד ל ו מ ד מ מ ו ח
46 ד מ מ ו ח ת א ם מ נ ח ה מ ו ר ה
47 ל א ר נ ב י א י י ש ת א ק ר מ ז כ י ר ד מ מ ו ח
48 ד ? מ מ ו ח ת א צ ו ו ה מ ה ה ׳ ק ו ל ׳ מ י ה ו
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10